Nyheter

Mirella har skrivit handboken Vägvisaren – valberedning i åtta steg. Handboken vänder sig främst till valberedare inom den ideella sektorn. Handboken är praktisk och erfarenhetsbaserad med en utgångspunkt i behovet av ett normmedvetet arbetssätt.Vägvisaren hjälper valberedaren att styra arbetet på ett strukturerat sätt och guidar igenom processen vilken genomförs mellan årsmöten. Det finns ett behov av representativa styrelser inom den ideella sektorn och dessa kan uppnås med stärkta valberedningar vilka har tillgång till praktiska och användbara arbetsredskap i handen. Vägvisaren är ett sådant arbetsredskap.
.

Mirella har skrivit ett kapitel i Trinambais tio års jubileums bok Starka tillsammans tjugoen nulägesbilder av civilsamhället. I den nya boken som lanserades hösten 2019 försöker tjugoen folkrörelseprofiler utifrån sina unika perspektiv fånga de senaste tio åren i civilsamhället. Vad har hänt? Vad kommer att hända i framtiden? Vad vill vi ska hända? Mirellas kapitel fokuserar bland annat på rättighetsperspektivet. Världen är i ständig förändring. Det finns dock något som inte förändras: att vi är starka tillsammans och kan uträtta stordåd när vi slår oss ihop i föreningar, studiecirklar och nätverk. Civilsamhället bygger på den idén.
.

Den 14 mars 2018 blev Mirella invald i styrelsen för Folkhögskolan i Angered, en skola som vill inspirera till kritiskt tänkande, samhällsengagemang och internationell solidaritet. Folkhögskolan, vilken öppnar dörrar till utbildning och arbete, drivs av Folkhögskoleföreningen i Angered som är en ideell förening: http://www.folkhogskolaniangered.se/sv-SE

.

Från september 2017 ingår Mirella i Trinambais författarsällskap. Trinambai är ett bokförlag med fokus på engagemang och organisering som får människor och organisationer att växa: http://www.trinambai.se/om-trinambai/vara-forfattare/
.

Sedan den 21 mars 2017 sitter Mirella i styrelsen för Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC). GRC är en antidiskrimineringsbyrå för västra Sverige med syfte att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Föreningen ska verka för rättvis behandling av alla människor och motverka diskriminering på grund av etnicitet eller ras, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, olika fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer samt ålder: http://gbgrc.se

.

.

Den 4-5 februari 2017 blev Mirella inbjuden av Jordens Vänner att föreläsa om inkludering och mångfald på Framtidskonferensen i Falun. Jordens Vänner är en miljö- och solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Organisationen värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.

.

:

:

Den 17-18 november 2016 deltog Mirella som en av författarna till Demokratimodellen i MR-dagarna i Malmö med Trinambai, inom ramen för branschorganisationen Mångfaldsföretagarna. Mirella har deltagit i MR-dagarna sedan 2004, först som student och praktikant, samt senare som föreläsare och egen företagare. På MR-dagarna möts aktivister, ideellt engagerade och civilsamhället såväl som forskare, myndigheter och beslutsfattare. Om MR-dagarna, Nordens största forum för mänskliga rättigheter: http://www.mrdagarna.nu/
..

.
.
…….

Palme

I december 2015 blev Mirella antagen till Palmecentrets internationella expertgrupp. Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Tillsammans med 27 medlemsorganisationer bedriver Palmecentret över 200 utvecklingsprojekt i 30 länder. I den internationella expertgruppen 2015-2017 kommer Mirella att bidra med kunskap och erfarenhet inom lokal organisering, demokratiutveckling och minoriteters rättigheter. Mera information om Olof Palme Internationella Center finner du via denna länk:

Olof Palme Internationella Center

.

.

Demokratimodellen_222x300-222x300

Mirella har tillsammans med Thor Rutgersson skrivit boken Demokratimodellen (2015). Demokratimodellen är boken för dig som vill bygga en livskraftig och inkluderande förening. Den hjälper dig att övervinna stagnation, att öka tillgängligheten och att bemöta fördomar. Du får verktyg för att åstadkomma verklig förändring.

Demokratimodellen får du veta hur din organisation kan använda sig av normkritisk pedagogik för att nå fler och längre. Det kan handla om att skapa generationsövergripande mötesplatser eller hitta nya sätt att ta tillvara på medlemmarnas engagemang.

Demokratimodellen ger dig både teoretiska perspektiv och handfasta tips som du kan omsätta i praktiken direkt. Boken innehåller även intervjuer där du lär känna elva experter som ger sina bästa råd för att åstadkomma demokrati och öppenhet på riktigt.

Författarna Thor Rutgersson och Mirella Pejcic har gedigen erfarenhet från folkbildning och ideella sektorn på såväl lokal som nationell och internationell nivå.

Beställ boken: www.demokratimodellen.se